2020

Τελικά αποτελέσματα για το οικονομικό βοήθημα 2020-2021 στη μνήμη του Νίκου Θέμελη

 
Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η διαδικασία χορήγησης οικονομικού βοηθήματος στη μνήμη του Νίκου Θέμελη ολοκληρώθηκε, όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία. 
 
Δικαιούμενοι του οικονομικού βοηθήματος για μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού στην ακαδημαϊκη χρονιά 2020/2021, είναι οι:
 
-Κρομμυδάκης Μιχαήλ του Στέφανου
-Πατρώνος Παναγιώτης του Χαραλάμπους
 
Επιλαχόντες με την ακόλουθη σειρά είναι οι:
-Βλαχίδου Ερμιόνη του Δημητρίου
-Πλουμή Φανή του Κωνσταντίνου
-Μιχαλοπούλου Ρέα-Ευαγγελία του Παναγιώτη.
 
Ευχαριστούμε επίσης όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους, που υπέβαλαν αίτηση στο Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη. Τους ευχόμαστε καλή τύχη στην ακαδημαϊκή τους ζωή.
 
 
 

Προσωρινά αποτελέσματα για το οικονομικό βοήθημα 2020-2021 στη μνήμη του Νίκου Θέμελη

Το Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα για τη χορήγηση οικονομικού βοηθήματος για τη μεταπτυχιακή φοίτηση στο εξωτερικό, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
 
Βασικά στοιχεία για την επιλογή ήταν:
 
-Το ακαδημαϊκό προφίλ του κάθε υποψηφίου
-Το προτεινόμενο πρόγραμμα και το πανεπιστήμιο επιλογής για την  απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο εξωτερικό
-Το κοινωνικό-οικονομικό προφίλ του κάθε υποψηφίου
 
 
Αριθμός υποτροφιών 
1. Αρ. Πρωτ. ΙΚΣ.2020/57
2. Αρ. Πρωτ. ΙΚΣ.2020/69
 
Επιλαχόντες κατά σειρά
3. Αρ. Πρωτ. ΙΚΣ.2020/29
4. Αρ. Πρωτ. ΙΚΣ.2020/75
5. Αρ. Πρωτ. ΙΚΣ.2020/70
 
Η διαδικασία τελεί υπό την τελική έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών
 
 
*Περίοδος ενστάσεων (15 ημέρες), μέχρι 3 Ιουλίου

Προκήρυξη οικονομικού βοηθήματος 2020-2021 στη μνήμη του Νίκου Θέμελη

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- 5/5/2020

Η υποβολή αιτήσεων και η κατάθεση δικαιολογητικών, καθώς και η αποστολή τους, είτε ταχυδρομικώς είτε ηλεκτρονικά, λήγει οριστικά τη Δευτέρα 11 Μαΐου και ώρα 13.00 μ.μ.

Πρόγραμμα εξωτερικού 2020-2021

Το Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη προκηρύσσει στη μνήμη του Νίκου Θέμελη, τη χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές, με χορηγία της Μαριάννας Θέμελη. Τα βοηθήματα  αναφέρονται στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και αφορούν τελειόφοιτους φοιτητές ή απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού, οι οποίοι έχουν διακριθεί κατά τις προπτυχιακές σπουδές τους στο γνωστικό αντικείμενο των ιστορικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών.

Ειδικότερα:

 • Θα χορηγηθούν 2 οικονομικά βοηθήματα, από 10.000 ευρώ έκαστο,  για ένα χρόνο, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.
 • Για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master  στο γνωστικό αντικείμενο των ιστορικών, πολιτικών, ή κοινωνικών επιστημών με φυσική παρουσία και όχι εξ αποστάσεως.
 • Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνο για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα και σε μία χώρα σπουδών, εκτός της Ελλάδας
 • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαμβάνουν και άλλη υποτροφία.
 • Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών ορίζεται η 30η Απριλίου 2020, 13.00 μμ (ώρα Ελλάδας).
 • Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, στη βάση ενός βέλτιστου συνδυασμού ακαδημαϊκών, οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, με προσωπική συνέντευξη στην τελική φάση.
 •  Η χορήγηση του οικονομικού βοηθήματος γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις. Η πρώτη θα καταβληθεί στα τέλη Αυγούστου 2020 και η δεύτερη στο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους, με την παραλαβή της βεβαίωσης πως ο/η φοιτητής/τρια έχει επιτυχώς ολοκληρώσει το 6μηνο των σπουδών.
 • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και ταχυδρομικά στην διεύθυνση του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Σημίτη.
 • Η τελική κρίση/απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χορήγηση του οικονομικού βοηθήματος/υποτροφίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος στις 10/7/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος διευκρινίζει, πως κατ’ έτος θα εκτιμά αν η γενικότερη οικονομική κατάσταση του Ιδρύματος επιτρέπει την ανανέωση της χορήγησης οικονομικού βοηθήματος/υποτροφιών.

Κριτήρια επιλογής

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Τη βαθμολογία πτυχίου των υποψηφίων, με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ».
 2.  Προτεραιότητα δίδεται σε φοιτητές που δεν κατέχουν άλλο ισότιμο τίτλο σπουδών με τον επιδιωκόμενο.
 3. Την οικονομική κατάσταση των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Για τον σκοπό αυτό θα ληφθεί υπόψη το φορολογητέο εισόδημα των υποψηφίων και των γονέων τους.
 4. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαμβάνουν και άλλη υποτροφία.
 5. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν το πτυχίο ξένης γλώσσας που απαιτείται από το Παν/μιο της χώρας σπουδών.
 6. Στην τελική φάση αξιολόγησης οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος.

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση, με περιγραφή του περιεχομένου των μεταπτυχιακών σπουδών και αιτιολογημένη επιστολή προθέσεων για την επιλογή του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος (συμπληρώνονται στην αίτηση).
 2. Βιογραφικό Σημείωμα, όπου μπορούν να επισυνάψουν έγγραφα που βεβαιώνουν την κοινωνική κατάσταση ή να αναφέρονται σε εκπαιδευτική/επαγγελματική δράση.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση, με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, ότι: α) δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο κληροδότημα / ίδρυμα και ότι δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα προηγούμενη, και β) ότι δεν λαμβάνει οικονομική ενίσχυση από Πανεπιστήμιο εξωτερικού.
 4. Πιστοποιητικό αποδοχής υποψηφίου από Πανεπιστήμιο εξωτερικού για το πανεπιστημιακό έτος 2020-2021.
 5. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Ανώτατης Σχολής ημεδαπού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου, με αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ». Θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και όσοι δεν διαθέτουν τις ανωτέρω βαθμολογίες, αλλά ο βαθμός πτυχίου τους αντιστοιχεί στο ανώτατο ποσοστό βαθμολογίας (10%) του έτους αποφοίτησης της οικείας σχολής. Σχετικά προσκομίζεται βεβαίωση της σχολής.
 6. Οι πτυχιούχοι αλλοδαπών Πανεπιστημίων να υποβάλλουν υποχρεωτικά και σχετική αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ΔΙΚΑΤΣΑ).
 7. Πτυχίο ξένης γλώσσας.
 8. Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας που να αναγράφει τα εισοδήματα των γονέων και εκκαθαριστικό εφορίας του ιδίου του ενδιαφερομένου, κατά το τελευταίο οικονομικό έτος. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση, να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογική δήλωση, με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, να υποβάλλονται τα εκκαθαριστικά της εφορίας και των 2 γονέων υποχρεωτικά. Τα εισοδήματα θα υπολογιστούν σύμφωνα με τον εκάστοτε φορολογικό νόμο που ισχύει την ημέρα της συνεδρίασης και κατόπιν καθοδήγησης από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.
 9. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (όπου απαιτείται).
 10. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Δείτε εδώ, συμπληρώστε και αποστείλετε είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά την αίτησή σας.


Διεύθυνση:
Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη,
Βαλαωρίτου 9, 106 71, Αθήνα
e. foundation@csimitis.gr

Εκδήλωση του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Σημίτη “Ευρώπη σήμερα, Ευρώπη αύριο”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη
σας προσκαλεί σε εκδήλωση με θέμα

«Ευρώπη σήμερα, Ευρώπη αύριο»

Συζητούν:

Ρομάνο Πρόντι
Κώστας Σημίτης
Παναγιώτης Ιωακειμίδης


στις 10 Οκτωβρίου στις 7 μ.μ. στο ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7) στον 6ο όρ.

Δωρεά αρχείων συνεργατών στο Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη

Αθήνα 5/12/2017

Ο καθηγητής κ. Παναγιώτης Ιωακειμίδης δώρισε στο Ίδρυμα Σημίτη το προσωπικό του αρχείο από τη γόνιμη επαγγελματική του σταδιοδρομία. Οι 100 περίπου φάκελοι καλύπτουν μια μακρά χρονική περίοδο: από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, τα πρώτα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα και την Ενιαία Αγορά, μέχρι την προπαρασκευή  των ευρωπαϊκών συνθηκών (του Μάαστριχτ, του Άμστερνταμ και της Νίκαιας), τις σχέσεις της ΕΕ με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Τουρκία και την Κύπρο, την προετοιμασία των Ελληνικών Προεδριών, τις διαπραγματεύσεις της διεύρυνσης και της περαιτέρω ενοποίησης.

Το ΄Ιδρυμα Σημίτη επομένως, είναι στην ευχάριστη θέση να διαθέτει το πιο πλούσιο αρχείο αναφορικά:  1) με το ιστορικό των σχέσεων της χώρας μας με την ΕΕ, 2) καθώς επίσης με τις εξελίξεις και τις μετεξελίξεις στην ίδια την ταυτότητα της ΕΕ, καθώς στο Αρχείο του Ιδρύματος θα βρίσκονται πλέον οι τέσσερις συλλογές: του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, του Γιώργου Παπαδημητρίου, του Σωκράτη Κοσμίδη και του Παναγιώτη Ιωακειμίδη.

Το υλικό των τριών τελευταίων συλλογών θα τύχει της κατάλληλης επεξεργασίας (καταλογογράφηση και ψηφιοποίηση), ώστε μελλοντικά να είναι προσβάσιμο μέσω του Αποθετηρίου του Ιδρύματός  μας, όπως σταδιακά γίνεται προσβάσιμο το Αρχείο του Κώστα Σημίτη. Στο οποίο τέλος, αξίζει να σημειωθεί, έχουν ενσωματωθεί με δωρεά τους προς το Ίδρυμα,  σημειώσεις από τα προσωπικά αρχεία του Νίκου Θέμελη και του Δημήτρη Δαμιανού.

Το Αρχείο Ιδρύματος Κωνσταντίνου Σημίτη στα openarchives.gr του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

Στην προσπάθεια του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Σημίτη για τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών του και την καλύτερη εξυπηρέτηση της κοινότητας των χρηστών του, το Αρχείο Σημίτη πλέον έχει ενταχθεί στα openarchives του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

Το openarchives.gr είναι η μεγαλύτερη διαδικτυακή πύλη αναζήτησης και πλοήγησης σε έγκριτο ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού.

Μέσω αυτής της πλατφόρμας, το Αρχείο Ιδρύματος Κ. Σημίτη αποκτά: υψηλότερα ποσοστά εντοπισμού του περιεχομένου του από τις καθιερωμένες μηχανές αναζήτησης, μεγαλύτερη διάχυση των δεδομένων του στα πλέον διαδεδομένα κανάλια χρήσης, δυνατότητα συνδυασμού του περιεχομένου με  άλλο συναφές περιεχόμενο και ενεργό συμμετοχή σε ένα μεγάλο δίκτυο καινοτομίας της γνώσης.

Υπενθυμίζεται σχετικά, ότι το Ψηφιακό Αποθετήριο του πολιτικού αρχείου του Ιδρύματος Κ. Σημίτη υλοποιήθηκε και φιλοξενείται από το ΕΚΤ – στη συνέχεια των συνεργασιών που πραγματοποιεί το ΕΚΤ, με φορείς που διαθέτουν περιεχόμενο χρήσιμο για την πραγματοποίηση της πρωτογενούς έρευνας.

Η υπηρεσία openarchives.gr εξάλλου, δημιουργήθηκε από το ΕΚΤ στο πλαίσιο της θεσμικής αρμοδιότητάς του – που αναφέρεται στην υποστήριξη της συλλογής, της τεκμηρίωσης και της διάθεσης της επιστημονικής και πολιτιστικής ψηφιακής παραγωγής της χώρας. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι, να προσφέρει στους χρήστες ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης στο έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο της χώρας.

Δωρεά αρχείων συνεργατών στο Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη

Αθήνα, 14/12/2016

Η κυρία Άννα Παπαδημητρίου-Τσάτσου δώρισε στο Ίδρυμα Σημίτη το αρχείο του συζύγου της Γιώργου Παπαδημητρίου, ο οποίος σε όλη τη διάρκεια των κυβερνήσεων Σημίτη υπήρξε νομικός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού. Το Αρχείο του Ιδρύματος Σημίτη επομένως, εμπλουτίζεται με ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον υλικό (π.χ. από τη νομική επεξεργασία του θέματος των Γερμανικών αποζημιώσεων, ή τις διαβουλεύσεις για το Ευρωσύνταγμα). Το Ίδρυμα Σημίτη ευχαριστεί την κυρία Παπαδημητρίου-Τσάτσου θερμά.

Στον κ. Σωκράτη Κοσμίδη επίσης, που υπήρξε Γενικός Γραμματέας των δύο κυβερνήσεων Σημίτη και ο οποίος παραχώρησε το αρχείο του με υλικό όπου αποτυπώνεται η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, το Ίδρυμα Σημίτη εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες.

Το υλικό των δύο αρχείων θα τύχει της κατάλληλης επεξεργασίας (καταλογογράφηση και φηφιοποίηση), ώστε μελλοντικά να είναι προσβάσιμο μέσω του Αποθετηρίου της ιστοσελίδας μας.

Υλικό του Αρχείου Ιδρύματος Κωνσταντίνου Σημίτη στην έκθεση «Ανδρέας Γ. Παπανδρέου 1919 –1996: προσωπική και πολιτική διαδρομή»

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, εγκαινίασε την έκθεση «Ανδρέας Γ. Παπανδρέου, 1919-1996 : προσωπική και πολιτική διαδρομή», την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016 και ώρα 13:30 στον χώρο του Περιστυλίου της Βουλής των Ελλήνων.

Το Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη κλήθηκε να εμπλουτίσει την έκθεση με υλικό, το οποίο να αναδεικνύει την πολύχρονη συνεργασία και παράλληλη πολιτική πορεία του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κωνσταντίνου Σημίτη.

Εκθέσεις, σημειώματα, επιστολές, φωτογραφίες, άρθρα, συνεντεύξεις από την περίοδο που δρούσε το Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα σε μία ιδιαίτερα φορτισμένη πολιτικά περίοδο για την Ελλάδα, μέχρι και την Πρωτοβουλία των έξι στην οποία μετείχαν οι ηγέτες έξι χωρών της υφηλίου, ένας εκ των οποίων ήταν και ο Ανδρέας Παπανδρέου.

Η έκθεση είναι ανοιχτή στο κοινό από τις 23 Ιουνίου έως τις 30 Δεκεμβρίου 2016.

Το Αρχείο του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Σημίτη στο Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων των Γενικών Αρχείων του Κράτους

Σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.1946/1991 τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) υποχρεούνται να καταρτίζουν και να θέτουν στη διάθεση των μελετητών, καταλόγους των αρχείων που διαθέτουν με τη μορφή του Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων (Ε.Ε.Α.).

Το Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (www.simitis-foundation.org), συστάθηκε το 2008 και αποτελεί κοινωφελές ΝΠΙΔ. Ένας από τους βασικούς σκοπούς του είναι η δημιουργία και διαφύλαξη του πολιτικού αρχείου του Κωνσταντίνου Σημίτη, που αποτελείται από χειρόγραφα, από έντυπο, ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό υλικό.

Το Αρχείο Ιδρύματος Κωνσταντίνου Σημίτη (http://repository.costas-simitis.gr/) αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς του Ιδρύματος και αποτυπώνει την πορεία της πολιτικής σκέψης, των ιδεολογικών αναφορών και τη διαδρομή του προβληματισμού του πρώην πρωθυπουργού για τα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα. Επιπλέον ένας από τους βασικούς στόχους του αποτελεί η έρευνα και η μελέτη της νεότερης πολιτικής ιστορίας και πολιτικής σκέψης της χώρας μας. Απευθύνεται σε ερευνητές, μελετητές της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας, πολιτικούς, κοινωνιολόγους, ιστορικούς, φοιτητές αλλά και απλούς ενδιαφερόμενους δικτυακούς επισκέπτες.

Άρρηκτα συνδεδεμένο με τα Γ.Α.Κ., λόγω της μεταφοράς και παράδοσης για τακτοποίηση και φύλαξη των τεκμηρίων που αποτέλεσαν το Γενικό Αρχείο Πρωθυπουργού (Ν.2846/2000) και θέλοντας να ενισχύσει την προσπάθεια δημιουργίας ενός Ε.Ε.Α., θεωρώντας ότι θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την καταγραφή του αρχειακού πλούτου της χώρας, συμπλήρωσε και απέστειλε Δελτία Αρχειακής Περιγραφής.

Με τον τρόπο αυτό συνέβαλλε στην εκ του νόμου προβλεπόμενη εποπτεία των Γ.Α.Κ. επί του συνόλου του αρχειακού υλικού της χώρας και την πρόσβαση των ερευνητών σε αυτό, ενισχύοντας τη διεθνή «πρωτοβουλία ανοιχτής πρόσβασης στην πληροφορία», η οποία αποτελεί και βασικό στόχο του Αρχείου Ιδρύματος Κωνσταντίνου Σημίτη.

Βίντεο & Φωτογραφίες- Δημόσια παρουσίαση του Ψηφιακού Αποθετηρίου του Αρχείου του Ιδρύματος Κ. Σημίτη

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΚΤ) και το Ίδρυμα Κ. Σημίτη διοργάνωσαν εκδήλωση για τη δημόσια παρουσίαση του Ψηφιακού Αποθετηρίου που φιλοξενεί το πολιτικό αρχείο του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Σημίτη. Η παρουσίαση έγινε την Τετάρτη 6 Μαΐου 2015, ώρα 19:00, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα).

Το αρχείο του Ιδρύματος Κ. Σημίτη περιλαμβάνει σημαντικά για τον ερευνητή τεκμήρια, όπως χειρόγραφα κείμενα και σημειώσεις, δημόσιες ομιλίες, άρθρα, αλληλογραφία, ντοκουμέντα, φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό.  Η διάθεση του αρχείου κατά τρόπο που να το καθιστά ανοικτό και δεκτικό διερεύνησης από τον καθένα, συνιστά σημαντική συμβολή στην ενίσχυση της έρευνας της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας με τη χρήση ψηφιακών μέσων.

Οι υπηρεσίες ψηφιακής απόθεσης και μακροχρόνιας διατήρησης ψηφιακού περιεχομένου επιστημονικής σημασίας, που παρέχονται σε πλήθος φορέων, αποτελούν την κύρια αποστολή του ΕΚΤ, ως επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης. Από την ίδρυση του μέχρι σήμερα, το ΕΚΤ παρέχει με συνέπεια υπηρεσίες ηλεκτρονικού περιεχομένου που καθιστούν αναζητήσιμα, προσβάσιμα και επαναχρησιμοποίησιμα, σημαντικά τεκμήρια για την ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Η συνεργασία μεταξύ του ΕΚΤ και του Ιδρύματος Κ. Σημίτη εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των συνεργασιών που πραγματοποιεί το ΕΚΤ με φορείς που διαθέτουν περιεχόμενο που είναι αναγκαίο και χρήσιμο για την πραγματοποίηση πρωτογενούς έρευνας, Η συνεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας και Τεχνολογίας.

Στην εκδήλωση μίλησαν η κα Δάφνη Κ. Σημίτη (Πρόεδρος του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Σημίτη), η καθηγήτρια Δρ. Δάφνη-Κυριακή Μάνεση (Επιστημονική Υπεύθυνος του Αρχείου Κωνσταντίνου Σημίτη) και η Δρ. Εύη Σαχίνη (Διευθύντρια Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης).

Ακολούθησε συζήτηση με θέμα “Ανάδειξη και αξιοποίηση του Αρχείου του Ιδρύματος Κ. Σημίτη”.

– See more at:
http://media.ekt.gr/dimosia-parousiasi-tou-psifiakou-apothetiriou-pou-filoxeni-to-politiko-archio-tou-idrimatos-k-simiti/#sthash.b6oucUNU.dpuf

Ίδρυμα Κωνσταντίν​ου Σημίτη © 2008 . mods by netsupport