Το Αρχείο του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Σημίτη στο Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων των Γενικών Αρχείων του Κράτους

Σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.1946/1991 τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) υποχρεούνται να καταρτίζουν και να θέτουν στη διάθεση των μελετητών, καταλόγους των αρχείων που διαθέτουν με τη μορφή του Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων (Ε.Ε.Α.).

Το Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (www.simitis-foundation.org), συστάθηκε το 2008 και αποτελεί κοινωφελές ΝΠΙΔ. Ένας από τους βασικούς σκοπούς του είναι η δημιουργία και διαφύλαξη του πολιτικού αρχείου του Κωνσταντίνου Σημίτη, που αποτελείται από χειρόγραφα, από έντυπο, ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό υλικό.

Το Αρχείο Ιδρύματος Κωνσταντίνου Σημίτη (http://repository.costas-simitis.gr/) αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς του Ιδρύματος και αποτυπώνει την πορεία της πολιτικής σκέψης, των ιδεολογικών αναφορών και τη διαδρομή του προβληματισμού του πρώην πρωθυπουργού για τα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα. Επιπλέον ένας από τους βασικούς στόχους του αποτελεί η έρευνα και η μελέτη της νεότερης πολιτικής ιστορίας και πολιτικής σκέψης της χώρας μας. Απευθύνεται σε ερευνητές, μελετητές της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας, πολιτικούς, κοινωνιολόγους, ιστορικούς, φοιτητές αλλά και απλούς ενδιαφερόμενους δικτυακούς επισκέπτες.

Άρρηκτα συνδεδεμένο με τα Γ.Α.Κ., λόγω της μεταφοράς και παράδοσης για τακτοποίηση και φύλαξη των τεκμηρίων που αποτέλεσαν το Γενικό Αρχείο Πρωθυπουργού (Ν.2846/2000) και θέλοντας να ενισχύσει την προσπάθεια δημιουργίας ενός Ε.Ε.Α., θεωρώντας ότι θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την καταγραφή του αρχειακού πλούτου της χώρας, συμπλήρωσε και απέστειλε Δελτία Αρχειακής Περιγραφής.

Με τον τρόπο αυτό συνέβαλλε στην εκ του νόμου προβλεπόμενη εποπτεία των Γ.Α.Κ. επί του συνόλου του αρχειακού υλικού της χώρας και την πρόσβαση των ερευνητών σε αυτό, ενισχύοντας τη διεθνή «πρωτοβουλία ανοιχτής πρόσβασης στην πληροφορία», η οποία αποτελεί και βασικό στόχο του Αρχείου Ιδρύματος Κωνσταντίνου Σημίτη.

    Ίδρυμα Κωνσταντίν​ου Σημίτη © 2008 . mods by netsupport